elnost

Để định nghĩa của elnost, vui lòng truy cập ở đây.