elmoos

Để định nghĩa của elmoos, vui lòng truy cập ở đây.