ellssw

Để định nghĩa của ellssw, vui lòng truy cập ở đây.