elegising

Để định nghĩa của elegising, vui lòng truy cập ở đây.