electo

Để định nghĩa của electo, vui lòng truy cập ở đây.