ekkops

Để định nghĩa của ekkops, vui lòng truy cập ở đây.