einssw

Để định nghĩa của einssw, vui lòng truy cập ở đây.