eimrsy

Để định nghĩa của eimrsy, vui lòng truy cập ở đây.