egoruv

Để định nghĩa của egoruv, vui lòng truy cập ở đây.