egn

  • WebDữ liệu ngẫu nhiên (dữ liệu ngẫu nhiên thế hệ số); Mạng lưới của geoparks; Nước xuất xứ
  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: egn
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có egn, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với egn, Từ tiếng Anh có chứa egn hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với egn
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của egne  eg  g

  • Dựa trên egn, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  eg  gn
  • Tìm thấy từ bắt đầu với egn bằng thư tiếp theo

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của egn là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của egn bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của egn bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của egn. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như egn. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho egn cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của egn. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của egn: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa egn. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh egn trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của egn, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì egn thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng egn, từ tiếng Anh có chứa egn, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng egn.