eglnor

Để định nghĩa của eglnor, vui lòng truy cập ở đây.