egirrs

Để định nghĩa của egirrs, vui lòng truy cập ở đây.