eginop

Để định nghĩa của eginop, vui lòng truy cập ở đây.