egiltu

Để định nghĩa của egiltu, vui lòng truy cập ở đây.