efoorr

Để định nghĩa của efoorr, vui lòng truy cập ở đây.