eflort

Để định nghĩa của eflort, vui lòng truy cập ở đây.