efisty

Để định nghĩa của efisty, vui lòng truy cập ở đây.