efimrs

Để định nghĩa của efimrs, vui lòng truy cập ở đây.