efimot

Để định nghĩa của efimot, vui lòng truy cập ở đây.