efilst

Để định nghĩa của efilst, vui lòng truy cập ở đây.