efginr

Để định nghĩa của efginr, vui lòng truy cập ở đây.