effgor

Để định nghĩa của effgor, vui lòng truy cập ở đây.