eepruv

Để định nghĩa của eepruv, vui lòng truy cập ở đây.