eeoptu

Để định nghĩa của eeoptu, vui lòng truy cập ở đây.