eemu

  • WebLiên minh kinh tế và tiền tệ
  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: eemu
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có eemu, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với eemu, Từ tiếng Anh có chứa eemu hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với eemu
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của eemueem  e  em  emu  m  mu

  • Dựa trên eemu, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  ee  em  mu
  • Tìm thấy từ bắt đầu với eemu bằng thư tiếp theo

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của eemu là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của eemu bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của eemu bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của eemu. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như eemu. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho eemu cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của eemu. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của eemu: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa eemu. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh eemu trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của eemu, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì eemu thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng eemu, từ tiếng Anh có chứa eemu, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng eemu.