duranc

Để định nghĩa của duranc, vui lòng truy cập ở đây.