dorssy

Để định nghĩa của dorssy, vui lòng truy cập ở đây.