dopamines

Để định nghĩa của dopamines, vui lòng truy cập ở đây.