doomsayers

Để định nghĩa của doomsayers, vui lòng truy cập ở đây.