disinvites

Để định nghĩa của disinvites, vui lòng truy cập ở đây.