disinvited

Để định nghĩa của disinvited, vui lòng truy cập ở đây.