disinvests

  • v.Truyện; Giảm (trên các) đầu tư
  • WebGiảm hoặc ngừng đầu tư; Giảm hàng tồn kho nhất; Giảm đầu tư
v.
1.
để thu hồi hoặc giảm một sự đầu tư