disaggregations

Để định nghĩa của disaggregations, vui lòng truy cập ở đây.