disaffirmances

Để định nghĩa của disaffirmances, vui lòng truy cập ở đây.