directress

Cách phát âm:  US [də'rektrɪs] UK [dɪ'rektrɪs]
  • n.Hướng dẫn tỷ; Nữ đạo diễn; Nữ đạo diễn; Directrice
  • WebHướng dẫn; Hướng dẫn; Hai cho cố vấn