dioptases

Để định nghĩa của dioptases, vui lòng truy cập ở đây.