dioce

Để định nghĩa của dioce, vui lòng truy cập ở đây.