dilopy

Để định nghĩa của dilopy, vui lòng truy cập ở đây.