digitizers

Để định nghĩa của digitizers, vui lòng truy cập ở đây.