digastric

Để định nghĩa của digastric, vui lòng truy cập ở đây.