diazepams

Để định nghĩa của diazepams, vui lòng truy cập ở đây.