dgorsu

Để định nghĩa của dgorsu, vui lòng truy cập ở đây.