deuterating

  • n.Hydrat đơteri; Hydrat
  • v.Deuterated
  • WebThêm đơteri
v.
1.
để thêm đơteri một hợp chất hóa học