despisements

Để định nghĩa của despisements, vui lòng truy cập ở đây.