desilvers

Để định nghĩa của desilvers, vui lòng truy cập ở đây.