dermestid

  • n.Thảm beetle
n.
1.
một bọ cánh cứng với clubbed râu ăn vật liệu hữu cơ, e. g. Tủ và bọ cánh cứng thảm.