deopst

Để định nghĩa của deopst, vui lòng truy cập ở đây.