denttu

Để định nghĩa của denttu, vui lòng truy cập ở đây.