denptu

Để định nghĩa của denptu, vui lòng truy cập ở đây.