dennot

Để định nghĩa của dennot, vui lòng truy cập ở đây.